תנאי שימוש

אתר האינטרנט MikvahCalendar.com ("האתר"), המצוי ברשת האינטרנט בכתובת www.mikvahcalendar.com/wp, הוא אתר המתוחזק על ידי חברת Cheshbon LaNefesh LLC ("חשבון לנפש"). המידע המופיע באתר עומד לרשותם של המשתמשים באתר בתנאי מפורש כי משתמשים אלו מסכימים להחלתם של התנאים שנקבעו בהסכם משתמש זה. האתר MikvahCalendar.com שומר לעצמו את הזכות לשנות או לתקן תנאים אלה בכל עת, עם או בלי מתן הודעה. ביקורכם באתר MikvaCalendar.com מהווה הסכמה מפורשת של התנאים שלהלן, בצורתם הנוכחית או כפי שיתוקנו מעת לעת, במידת הצורך.

שימושכם בשירותים

הנכם מסכימים לא לגשת (או לנסות לגשת) אל האתר בכל דרך שהיא למעט דרך הממשק אותו מספק האתר MikvahCalendar.com, אלא אם כן הורשתם במפורש לעשות זאת במסגרת הסכם נפרד מול MikvahCalendar.com. אתם מסכימים במפורש לא לגשת (או לנסות לגשת) לאילו מהשירותים בדרך ממוכנת כלשהי (ובכלל זה שימוש בסקריפטים או בסורקי אינטרנט). אתם מסכימים כי לא תעסקו בכל פעילות המפריעה או פוגעת בשירותים (או בשרתים והרשתות הקשורים לשירותים). אלא אם הורשתם במפורש לעשות זאת במסגרת הסכם נפרד מול MikvahCalendar.com, אתם מסכימים כי לא תעתיקו, תשכפלו, תמכרו, תסחרו או תשווקו את השירותים לכל מטרה שהיא.

אלא אם הורשתם לעשות זאת במפורש ובכתב על ידי האתר MikvahCalendar.com, אתם מסכימים כי בשימושכם בשירותים, לא תשתמשו בכל סימן מסחר, סימן שירות, שם מסחר, או סימן לוגו של כל חברה או ארגון שהם באופן העלול או האמור לגרום בלבול בנוגע לבעלים או המשתמש המורשה בסימנים, שמות או סימני לוגו כאמור. אינכם מורשים (ואינכם מורשים לאפשר לכל אדם אחר) להעתיק, לשנות, ליצור עבודה נגזרת של, לבצע שחזור הנדסי, לבצע הידור לאחור, או לנסות בכל דרך אחרת לחלץ את קוד המקור של התוכנה או כל חלק ממנה, אלא אם כן נדרש הדבר או הורשה במפורש על פי חוק, או אלא אם כן נמסר לכם במפורש ובכתב על ידי האתר MikvahCalendar.com כי הנכם רשאים לעשות זאת.

זכויות יוצרים והגבלות על השימוש

כל התוכן המופיע באתר זה, ובכלל זה כל הטקסט, הגרפיקה, התצלומים, הגרפים, הצלילים, הנתונים, התמונות, קטעי השמע וקטעי הווידאו המופיעים באתר זה (להלן – "תוכן"), הוא רכושה של חברת "חשבון לנפש" ומוגן על ידי חוקים אמריקאים ובינלאומיים לזכויות יוצרים. איסופו, בחירתו, סידורו, הרכבתו, ותיאומו של כל התוכן המופיע באתר זה הוא רכושה הבלעדי של חברת "חשבון לנפש" ומוגן על ידי חוקים אמריקאים ובינלאומיים לזכויות יוצרים.

מיאון אחריות

האתר MikvahCalendar.com נקט בכל האמצעים הסבירים לשמירה על דיוקו של מוצר זה. הנכם מסכימים ומבינים במפורש כי השימוש בשירותים נעשה על אחריותכם בלבד וכי השירותים מוצעים "כפי שהם" ו-"בהתאם לזמינות." בפרט, האתר MikvahCalendar.com אינו מתחייב כי:

  • שימושכם בשירותים יענה על דרישותיכם,
  • שימושכם בשירותים יתבצע ללא הפרעה, בזמן, בצורה מאובטחת או ללא שגיאות,
  • כל מידע המתקבל מכם כתוצאה משימושכם בשירותים יהיה מדויק או אמין, ו-
  • ליקויים בפעילותה של כל תוכנה הניתנת לכם כחלק מהשירותים יתוקנו.

אין אנו מבטיחים בכל דרך שהיא לדיוק, שלמות, עדכניות, אמינות, סחירות או התאמה למטרה מסוימת, ואין אנו מבטיחים בכל דרך שהיא כי עמודים אלה, או השרת המספק עמודים אלה, נקיים מכל וירוס מחשב או מכל גורם מזיק אחר, ואנו דוחים בזאת הבטחות אלה במידה המותרת על פי החוק התקף. בגישתכם אל האתר, אתם עושים זאת מיוזמתכם והנכם אחראים בעצמכם לציות לחוקים המקומיים, במידה והדבר רלוונטי.

שימוש בתוכן

כל התוכן המופיע באתר זה ניתן לשימושכם בלבד לצרכי איסוף מידע. אתם רשאים ליצור עותקים של חלקים נבחרים מהתוכן, בתנאי כי עותקים אלו נעשים לשימושכם האישי בלבד ואך ורק אם תשמרו על כל ההודעות הקנייניות המופיעות בתוכן. כל שימוש אחר, כולל אך ללא הגבלה, שכפול, שינוי, הפצה, שידור, פרסום מחדש, הצגה או ביצוע של התוכן לכל מטרה אחרת אסור במפורש.

אתם מסכימים להשתמש באתר אך ורק למטרות חוקיות. נאסר עליכם לשדר באמצעות האתר, באמצעות דואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת חומרים לא חוקיים, מזיקים, מאיימים, פוגעניים, מטרידים, משמיצים, בוטים, מגונים, מיניים במפורש, גסים, מפיצי שנאה, חומרי מרמה, או חומרים מכל סוג שהם אשר פוגעים גזענית, אתנית או בכל דרך אחרת, כולל אך ללא הגבלה, כל חומר המעודד התנהגות המהווה עבירה פלילית, אשר תגרום לאחריות אזרחית, או תפר בכל דרך אחרת את החוקים המקומיים, המדינתיים, הלאומיים, או הבינלאומיים הרלוונטיים.

הפרדת סעיפים

היה והוראה כלשהי בהסכם משתמש זה תיחשב כבלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה, אזי אותו סעיף יימחק או יוגבל למידה המינימלית הדרושה ואילו יתר ההסכם (ובכלל זה כל חלק מתוקן של ההסכם) יישמר ויהיה בעל תוקף מלא.

Aim for glory at Grande Vegas Casino! Australia's premier online casino for those who dream big.

Rock your world with the thrill of Rolling Slots Casino! Win big in Australia's favourite online playground.

Ready for unmatched excitement? Join Australia's favourite, Playzilla Casino, and discover your next big win!

Elevate your gaming experience with the best Australia has to offer. Visit Boho Casino and play to win!